Category Archives: Kuran

Mrekullitë numërore në Kuran

Mrekullitë numërore në Kuran

Fjala “jetë”, në Kuran përmendet 145 herë dhe fjala “vdekje” 145 herë. Fjala “vepra të mira”, në Kuran përmendet 167 herë dhe fjala “vepra të këqija”, përmendet 167 herë. Fjala “dynja”, në Kuran përmendet 115 herë dhe fjala “Ahiret”, (bota e përtejme përmendet 115 herë. Fjala “engjëj”, në Kuran përmendet 88 herë dhe fjala “shejtan”, përmendet 88 herë. Fjala “dashuri”, ...

Read More »

Vëllezërit e Jusufit dhe numri i yjeve

Vëllezërit e Jusufit dhe numri i yjeve

Kohët e fundit është përhapur një mrekulli e pretenduar rreth numrit të yjeve në sistemin diellor dhe se Kurani ka sinjalizuar për këtë në gjuhën e të Dërguarit Jusuf, paqja e Zotit qoftë mbi të: “Kur Jusufi i tha babait të vet: “O babai im! Unë pashë në ëndërr njëmbëdhjetë yje, Diellin dhe Hënën! I pashë të më përuleshin në ...

Read More »

Surja e sinqeritetit – Ihlas

Surja e sinqeritetit – Ihlas

“Thuaj! Ai, Allahu është Një. Allahu është Ai që çdo krijesë i drejtohet (i mbështetet) për çdo nevojë. As s`ka lindur kënd, as nuk është i lindur. Dhe askush nuk i është i barabartë me Të.” “Thuaj! Ai, Allahu është Një” do të thotë: Ai është Një, i Vetëm, i Cili nuk ka shok, Atij nuk i përngjan asgjë, Ai ...

Read More »

Unë jam afër, u përgjigjem lutjeve të lutësit

Unë jam afër, u përgjigjem lutjeve të lutësit

Thirrja e Kuranit për lutje dhe nxitja për të është cekur në shumë vende në Kuran, ndër to përzgjedhim fjalët e Allahut të Lartësuar, që thotë: “Kur robërit e Mi (besimtarë) të pyesin për Mua, (thuaju se) Unë jam afër, i përgjigjem lutjeve të lutësit, kur ai më lutet Mua.” (Bekare: 186) Gjithashtu thotë: “Zoti juaj ka thënë: “Lutmuni Mua, ...

Read More »

Gruaja, fjalët e së cilës i dëgjoi Allahu i Lartësuar

Gruaja, fjalët e së cilës i dëgjoi Allahu i Lartësuar

Ajo shkoi tek i Dërguari i Allahut, lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të, duke nxituar, kurse shenjat e frikës dhe të shqetësimit i vëreheshin në fytyrë. Si të mos jetë kështu kur familja e saj ishte kërcënuar me shkatërrim dhe ndarje, shtëpia e saj ishte rrezikuar me shembje dhe e gjithë kjo pas një fjale në gjendje hidhërimi ...

Read More »

Bindjuni Allahut dhe të Dërguarit të Tij

Bindjuni Allahut dhe të Dërguarit të Tij

Allahu i Lartësuar thotë: “O besimtarë! Bindjuni Allahut, bindjuni të Dërguarit dhe atyre që drejtojnë punët tuaja. Nëse nuk pajtoheni në ndonjë gjë, drejtojuni Allahut dhe të Dërguarit, nëse besoni Allahun dhe Ditën e Kiametit. Kjo për ju është më e mira dhe shpjegimi më i bukur.” (Nisa, 59) Sa i përket konceptit të bindjes do të ndalemi te shkaku ...

Read More »

Tregimi i atij që huazoi një mijë dinarë

Tregimi i atij që huazoi një mijë dinarë

Sa nevojë e madhe është bërë në këtë kohë, kur materializmi ka arritur kulmin, është bërë nevojë për ringjalljen e çështjes së bindjes ndaj Allahut të Lartësuar dhe mbështetjes në Të për plotësimin e nevojave, për largimin e brengave. Njeriu shpeshherë jepet pas shkaqeve dhe mbështetet në to duke harruar Krijuesin, në dorën e të Cilit janë çelësat e gjërave, ...

Read More »

Me të vërtetë pas vështirësisë vjen lehtësimi

Me të vërtetë pas vështirësisë vjen lehtësimi

Falënderimi i qoftë Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit. Paqja dhe lavdërimi qofshin mbi Pejgamberin tonë, Muhamedin sal-lallahu alejhu ue selem, familjen dhe shokët e tij. Në këtë shkrim do të qëndrojmë me fjalën e Allahut të Madhëruar: “Dhe, ua ktheu shpinën dhe tha: “O dëshpërimi i im për Jusufin!”, dhe nga pikëllimi iu zbardhën të dy sytë, po i përmbajtur (nga ...

Read More »

Mos i shani idhujt që ata i adhurojnë në vend të Allahut

Mos i shani idhujt që ata i adhurojnë në vend të Allahut

Nëse disa ligje të kësaj bote i arsyetojnë të gjitha mjetet – çfarëdo qofshin ato – për të arritur tek qëllimi, ligjet qiellore obligojnë që mjetet të jenë të ligjshme. Islami kategorikisht e refuzon parimin i cili thotë se qëllimi e arsyeton mjetin. Ashtu siç qëllimi është i ligjshëm dhe fisnik në Islam, gjithashtu mjeti me të cilin arrihet qëllimi ...

Read More »

Shprehja الرحمة “mëshirë” në Kuran

Shprehja الرحمة “mëshirë” në Kuran

Shprehja mëshirë është koncept islam origjinal. Është përmendur në Kuran në më tepër se dyqind e gjashtëdhjetë e tetë vende. Në shumicën e këtyre vendeve është përmendur në trajtën e emrit, si fjala e Allahut të Lartësuar: “Sigurisht, Ai i pranon shumë pendimet, Ai është Mëshirëploti” (Bekare, 37), ndërsa në katërmbëdhjetë vende është përmendur në trajtën e foljes, si fjala ...

Read More »
Shperndaje
Shperndaje