Category Archives: Hadithe

Hadith madheshtort – Falja e Allahut

Hadith madheshtort – Falja e Allahut

Transmetohet nga Enes Ibn Maliku,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- tregon se Muhamedi,- salAllahu alejhi ue selem!,- ka thënë: Allahu,- xhele ue ala!,- ka thënë: “O biri Ademit! Përderisa ti më lutesh Mua dhe shpreson tek Unë, do t’i fali të gjitha mëkatet dhe aspak nuk mërzitem për këtë. O biri Ademit! Nëse mëkatet e tua arrijnë kupën e ...

Read More »

Si te lutemi sipas haditheve qe Allahu te na i pranoj lutje !?

Si te lutemi sipas haditheve qe Allahu te na i pranoj lutje !?

Nga Enes bin Maliku (radijAllahu anhu) përcillet të ketë thënë: “I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Kur ndonjëri prej jush të lutet, atëherë le të jetë i vendosur në lutje, dhe të mos thotë: “O Allah, më jep nëse do”, sepse Allahun nuk ka kush që e detyron.”(Ibën Ebi Shejbe, 6/21, Ahmedi, 3/101, Buhariu, 5/2334, Muslimi, ...

Read More »

Detyrat e gruas ndaj burrit

Detyrat e gruas ndaj burrit

    Kur’an: “Burrat janë mbështetja e grave me aq sa i ka dhënë Allahu përparësi njërës palë ndaj tjetrës dhe për shkak se ata shpenzojnë pasurinë e tyre. Prandaj gratë e mira janë të dëgjueshme dhe në munges të burrit kujdesen për atë që kujdeset edhe Allahu.” (en-Nisa, 34) Hadith: Transemtohet nga Ebu Hurejra r.a se i Dërguari i Allahut sal-all-llahu ...

Read More »

KNAQËSIA MË E MADHE E BANORVE TË XHENETIT

KNAQËSIA MË E MADHE E BANORVE TË XHENETIT

Përcillet se i Dërguari i Zotit, Muhamedi alejhi selam ka thënë: ” Kur Banorët e Xhenetit të hyjnë në Xhenet dhe kur banorët e Xhehenemit të hyjnë ne Xhehenem, një lajmëtar do të thërrasë: ‘ O banorë te Xhennetit, te Allahu keni një premtim të cilin Ai dëshiron ta realizojë!’ Ata do të pyesin: ‘ A nuk na i ndriçoi ...

Read More »

Zëri i një MELEKU – Bubullima

Zëri i një MELEKU – Bubullima

Hadithi që është transmetuar nga Pejgamberi (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) tregon se bubullima është zëri i melekut, e jo siç mendojnë disa njerëz se bubullima vinë si pasojë e përplasjes së reve me njëra-tjetrën. Këto janë disa hadithe që tregojnë se bubullima është zëri i melekut. Është transmetuar hadith i vërtetë në “Edebul Mufred” të Bukhariut, në faqe 262, kapitulli: ...

Read More »

SI TE LARGOJM BRENGAT

SI TE LARGOJM BRENGAT

Një ditë Ebu Umame po qëndronte në xhami, dhe pejgamberi alejhi selam e pa atë dhe i tha : Pse o Ebu Umame po qëndron në xhami, kurse tani nuk është koha e namazit. Tha: O i dërguari i Allahut, brengat dhe borxhet më kanë kapluar. Pejgamberi alejhi selam i tha : A dëshiron t`i mësoj disa fjalë, të cilat ...

Read More »

ASKUSH NUK DO TË KETË PASUESË MË SHUMË SE SA PEJGAMBERI aljehi selam

ASKUSH NUK DO TË KETË PASUESË MË SHUMË SE SA PEJGAMBERI aljehi selam

I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) ka thënë: ” Asnjë Profet nga mesi i Profetëve nuk do të ketë ndjekës më shumë se unë. Vërtetë, do ketë Profet (Ditën e Gjykimit) në radhët e Profetëve që nuk kishin asnjë që besoj në të, me përjashtim të një njeriu “. [1] Imam Muhammed Nasirud-Din el-Albani rahimehUllah (v.1420H), komentoi në ...

Read More »

Ofendimi i Ebu Bekrit, radijAllahu anhu

Ofendimi i Ebu Bekrit, radijAllahu anhu

Dikush e ofendoi Ebu Bekrin, radijAllahu anhu. Muhamedi, alejhi selam, i cili ishte ulur aty pranë, habitej dhe buzëqeshte. Kur burri ia rëndoi më shumë Ebu Bekrit ofendimin, ky i fundit ia ktheu me te njejten monedhë. Menjeherë, Muhamedi alejhi selam u çua në këmbë dhe u largua nga mexhlisi. Ebu Bekri i shkoi pas dhe i tha: O i ...

Read More »

MELEKËT QË ZBRESIN SECILËN DITË NË TOKË

MELEKËT QË ZBRESIN SECILËN DITË NË TOKË

Pejgamberi, sal-lAllahu alejhi ve selem, ka thënë: “Secilën ditë kur zgjohen njerëzit, zbresin dy melek, prej të cilëve njëri thotë: “O Zoti ynë, kompenzoja pasurinë atij që jep.” Kurse tjetri thotë: O Zoti ynë, shkatërroja pasurinë atij që nuk jep!” (Buhariu dhe Muslimi)

Read More »

ALLAHU GËZOHET SHUMË PËR ATA QË PENDOHEN…

ALLAHU GËZOHET SHUMË PËR ATA QË PENDOHEN…

Pejgamberi alejhi selam ka thënë: “Allahu gëzohet më tepër kur robi i Tij pendohet se sa ndonjëri prej jush nëse do të kishte qenë në një shkretëtirë të madhe me devenë e tij, e ajo papritmas humbet, e mbi të ka patur të ngarkuar ushqimin dhe pijen e tij. (pasi që e kërkon) humbë shpresat se mund ta gjej, shkon ...

Read More »
Shperndaje
Shperndaje