Category Archives: Sunnet

6 këshilla nga ky hadith i bukur

6 këshilla nga ky hadith i bukur

Percillet nga Ebu Katade se Profeti alejhi selam ka thene: ” Kur ndonje nga ju te pije nuk duhet te fryje ne ene, kur te shkoje ne banje te mos e preke organin e tij me te djathten dhe as te pastrohet me te djathten.” Buhariu Dobite: 1. Ndalimi i fryerjes apo frymemarrjes ne enen qe pihet. 2. Ndalimi i ...

Read More »

Mos merr frymë në enë!

Mos merr frymë në enë!

Nga Abdullah ibn Abbasi – radijallahu anhuma – përcillet se i Dërguari i Allahut – sal-lallahu alejhi ve sel-lem – ka ndaluar të merret frymë në enë a të fryhet në të. Këtë hadith e shënojnë Ebu Davudi dhe Tirmidhiu, i cili e vlerëson si hasen-sahih. Domethënia e hadithit Pejgamberi – sal-lallahu alejhi ve sel-lem – ua mësoi muslimanëve rregullat ...

Read More »

Disa mënyra për të fituar sevape !

Disa mënyra për të fituar sevape !

Ky mesazh është për të gjithë ata të cilët e adhurojnë Allahun e nuk i bëjnë shirk në asgjë, për atë që pikësynimi i tij është të dalë nga kjo botë e Allahu të ia falë të gjitha mëkatet që mos të pyetet për to në ditën e kijametit e Allahu ta fusë përgjithmonë në xhennetet e begatshme. Në këtë ...

Read More »

Lumturia e shokëve të të Dërguarit (paqja e Allahut qoftë mbi ta)

Lumturia e shokëve të të Dërguarit (paqja e Allahut qoftë mbi ta)

Aid el Karni I Dërguari (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të), ia solli njerëzimit porosinë Hyjnore. Ai nuk ka luftuar për këtë botë, nuk ka poseduar thesare të pasurive të kësaj bote, nuk kënaqej në kopshtet e pasura dhe nuk ka jetuar në pallate e saraje. Megjithatë, atij i shkonin njerëzit duke i dhënë betimin për besnikëri në ...

Read More »

Si të ndërtosh kështjella në Xhenet

Si të ndërtosh kështjella në Xhenet

Transmetohet nga Muadh Ibn El-Xhuhni, sahab i të dërguarit të Allahut, sal-Allahu alejhi we selem, se i dërguari i Allahut ka thënë: “Kushdo që e lexon suren Ihlas dhjetë here, atëherë Allahu ia ndërton atij një kështjellë në Xhenet dhe i dhuron edhe mirësi të tjera. 1.Kul huvall-llahu ehad.(Thuaj: Ai,Allahu është Një! 2.Allahus-samed.(Allahu është që cdo krijesë i drejtohet (i ...

Read More »

ÇKA PREMTON ALLAHU PËR ATA QË JAPIN LËMOSH !!

ÇKA PREMTON ALLAHU PËR ATA QË JAPIN LËMOSH !!

Lëmosha ka nam te madh ne Islam; është prej argumenteve me te fuqishme për besimin e lëmoshëdhënësit. Kjo për faktin se njeriu nga vet natyra e tij është i prire për te punuar për fitimin e pasurisë keshtuqe shpenzimi i saj d.t.th: për të kundërshtim i natyrshmërisë se tij, dhe mu për këtë ka qene argument për shendoshmerine e besimit ...

Read More »

MBËSHTETU TE ALLAHU

MBËSHTETU TE ALLAHU

Allahu,- xhele ue ala!,- thotë: “Kushdo që mbështetet te Allahu, Ai i mjafton atij.” (Talak: 3). “Dhe vetëm te Allahu le të mbështeten besimtarët.” (Tegabun: 13). Transmetohet nga Ibn Abasi,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se Muhamedi,- sal-Allahu alejhi ue selem!,- ka thënë: “Mu shfaqën popujt; shikova një pejgamber dhe sêbashku me të ishte një grup i vogël (nga ...

Read More »
Shperndaje
Shperndaje