Category Archives: Akide

Cilat janë bazat e besimit në Emrat dhe Cilësitë e Allahut?

Cilat janë bazat e besimit në Emrat dhe Cilësitë e Allahut?

Cilat janë bazat e besimit në Emrat dhe Cilësitë e Allahut? Bazat në Emrat dhe Cilësitë e Allahut janë tre: 1- T’i besosh të gjithë Emrat dhe Cilësitë e bukura të Allahut. 2- Të besosh në Cilësitë e përftuara prej Emrave të Allahut. 3- Të besosh në atë çfarë vjen si rrjedhojë e atyre Cilësive. Shembull: Ne besojmë se Allahu ...

Read More »

Profeti alejhi selam të ka porosit ”Mos i mallko njerëzit”

Profeti alejhi selam të ka porosit ”Mos i mallko njerëzit”

“Mos u mallkoni ndërmjet veti me mallkimin e All-llahut, as me zemërimin e Tij, as me zjarrin e Tij.” Semurete b. Xhundub radija Allahu anhu transmeton nga Pejgamberi salAllahu alejhi ve selem (Ebu Davudi dhe Tirmidhiu, i cili thotë se ky është hadith hasen sahih) “Vërtet mallkimi i një robi ndaj diçka-je ngrihet në qiell, e dyert e qiellit mbyllen, ...

Read More »

I jam mbështetur Allahut

I jam mbështetur Allahut

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, të Gjithëmëshirëshmit Çdo njeri që kalon nëpër këtë botë dhe e lëshon këmbën e tij në tokë, ka nevojë për ndihmëtar, ka nevojë për dikë që të mbështetet tek Ai,  t’i mbështetet Atij me gjithë zemër. Për këtë  arsye mbështetja tek Allahu (tevekuli)[1] në fitimin e të mirave, largimin nga të këqiat, fitimin e rrizkut, ...

Read More »

Adhuroje Allahun deri në vdekje

Adhuroje Allahun deri në vdekje

Nëpër Medinë u përhap lajmi i rëndë, i cili errësoi dritën dhe hapësirat qiellore të mbarë Arabisë, për vdekjen e më të dashurit, Muhamedit sal-lallahu alejhi ue selem. Sahabët i goditi një pikëllim i madh, por në këtë çast u paraqit i dituri, i urti, besniku Ebu Bekri dhe iu drejtua me këto fjalë të arta besimtarëve: “Ai që e ka ...

Read More »

Përgjigje disa paragjykimeve

Përgjigje disa paragjykimeve

Shumë njerëz, nuk gabojmë të themi edhe një numër mjaft i madh i muslimanëve, kanë një botëkuptim të gabuar rreth Islamit dhe mësimeve të tij. Vështrimin që ia bëjnë ata Islamit, duke u munduar ta krahasojnë atë me ideologji, fe dhe sisteme të tjera në kokat e tyre, arrijnë në përfundim që mund ta përmbledhim me këto fjalë: Me të ...

Read More »

Dhurata më e mirë në Xhennet

Dhurata më e mirë në Xhennet

Dhurata më e madhe në Xhennet, më me vlerë dhe më e lartë, padyshim se është shikimi në Fytyrën e Allahut subhanehu ve teala dhe dëgjimi i bisedës së Tij. Imam Muslimi transmeton nga Suhejbi, Allahu qoftë mbi të, i cili thotë se ka thënë:“Kur banorët e Xhenetit të hyjnë në Xhenet, atëherë All-llahu subhanehu ve teala do t’u thotë: ...

Read More »

Karakteri i mulimanit me Zotin e tij

Karakteri i mulimanit me Zotin e tij

– Sinqeriteti në ibadet Adhurimin t’ia drejtosh vetëm Allahut e jo dikujt tjetër, Allahu i Lartësuar ka thënë: “E duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, pos që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqertë ndaj Tij” (El Bejjine: 5) – Largimi nga shirku dhe cdo gjë që të afron te ai. – Dashuria ndaj të ...

Read More »

Besim, jo thjesht fjalë

Besim, jo thjesht fjalë

Zemra e nënshtruar dhe mendja e bindur, është një shpirt i qetë dhe i siguruar. Po këta janë besimtarët; në zemra, në mendje e në fjalë, e në vepra. Besim, thjesht fjalë, po s’u shijua, është e thatë. Pak e kuptueshme. Pak e rëndësishme. Edhe pse si fjalë thuajse jep një kuptim, por pak zemrën mund të ngrohë, e pak ...

Read More »

Sqarimi i shirkut dhe formave të tij nga dijetarët hanefi

Sqarimi i shirkut dhe formave të tij nga dijetarët hanefi

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit Falënderimet qofshin vetëm për Allahun. Paqja dhe shpëtimet qofshin mbi të dërguarin Muhamed, mbi familjen e tij, si dhe mbi të gjithë pasuesit e tij deri në Ditën e Gjykimit. Shumë njerëz mendojnë se dijetarët hanefi nuk i kanë kushtuar vëmendje çështjes së Teuhidit dhe besimit, por në realitet kush shfleton librat e ...

Read More »
Shperndaje
Shperndaje