Category Archives: Akide

Cilat janë bazat e besimit në Emrat dhe Cilësitë e Allahut?

Cilat janë bazat e besimit në Emrat dhe Cilësitë e Allahut?

Cilat janë bazat e besimit në Emrat dhe Cilësitë e Allahut? Bazat në Emrat dhe Cilësitë e Allahut janë tre: 1- T’i besosh të gjithë Emrat dhe Cilësitë e bukura të Allahut. 2- Të besosh në Cilësitë e përftuara prej Emrave të Allahut. 3- Të besosh në atë çfarë vjen si rrjedhojë e atyre Cilësive. Shembull: Ne besojmë se Allahu ...

Read More »

Profeti alejhi selam të ka porosit ”Mos i mallko njerëzit”

Profeti alejhi selam të ka porosit ”Mos i mallko njerëzit”

“Mos u mallkoni ndërmjet veti me mallkimin e All-llahut, as me zemërimin e Tij, as me zjarrin e Tij.” Semurete b. Xhundub radija Allahu anhu transmeton nga Pejgamberi salAllahu alejhi ve selem (Ebu Davudi dhe Tirmidhiu, i cili thotë se ky është hadith hasen sahih) “Vërtet mallkimi i një robi ndaj diçka-je ngrihet në qiell, e dyert e qiellit mbyllen, ...

Read More »

I jam mbështetur Allahut

I jam mbështetur Allahut

  Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, të Gjithëmëshirëshmit Çdo njeri që kalon nëpër këtë botë dhe e lëshon këmbën e tij në tokë, ka nevojë për ndihmëtar, ka nevojë për dikë që të mbështetet tek Ai,  t’i mbështetet Atij me gjithë zemër. Për këtë  arsye mbështetja tek Allahu (tevekuli) në fitimin e të mirave, largimin nga të këqiat, fitimin e ...

Read More »

Frika…!

Frika…!

Frika, është përkufizim i dhimbjes që ndjen zemra, për shkak të mendimit se do të ndodhë diçka e papëlqyeshme në të ardhmen. Shembull mund të merret rasti i një njeriu, që ka bërë krim ndaj mbretit dhe bie në duart e tij e frikësohet se do të vritet. Por, dhimbja e zemrës së tij është sipas forcës së shkaqeve që ...

Read More »

Nga emrat e bukur të Allahut – El Uedud (I Dashuri)

Nga emrat e bukur të Allahut – El Uedud (I Dashuri)

Allahu i Lartësuar thotë: “Ai është që fal mëkatet, është i dashur.” (Buruxh, 14) EL UEDUD ka kuptimin e atij që do (I Dashuri). Allahu i do Profetët, të Dërguarit dhe pasuesit e tyre dhe ata e duan Atë, Ai është më i dashur tek ata se çdo gjë tjetër. Zemrat e tyre janë të mbushura me dashuri ndaj Tij, ...

Read More »

Llojet e adhurimeve

Llojet e adhurimeve

Adhurimi është i llojeve të ndryshme; disa prej tyre janë thënie, si: dëshmia “La ilahe il Allah” ( Nuk ka zot tjetër me meritë përveç Allahut); disa prej tyre janë vepra, si: xhihadi në rrugë të Allahut dhe largimi i pengesës nga rruga, disa të tjera janë janë vepa të zemrës, si: turpi, shpresa, dashuria, frika etj., ndërsa një pjesë ...

Read More »

Emri i bukur i Allaht “El Xheuad” – (Bujari)

Emri i bukur i Allaht “El Xheuad” – (Bujari)

I Dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, ka thënë: “Allahu është Bujar dhe e do bujarinë.” Hadithin e ka nxjerrë Ebu Nuajmi në Hulije. El Xheuad (Bujari) përfshin bujarinë e përgjithshme për çdo krijesë, e mbuloi atë me bujarinë, fisnikërinë dhe begatitë e llojllojshme. I veçoi me bujarinë e Tij të gjithë ata që kërkojnë ...

Read More »

Mëkati dhe besimtari

Mëkati dhe besimtari

Mëkatet e lëndojnë zemrën, e errësojnë shpirtin, e dobësojnë trupin, dërgojnë në humbje, udhëzojnë në zjarr. Nëse të gëzon momentalisht të dëmton më vonë, prandaj po që se mëkatari do t’i dinte dëmet e mëkateve, do të largohej prej tyre, do të përmirësohej dhe do të përqendrohej në vepra të mira, mirëpo syri i mëkatit është i verbër. Disa nga ...

Read More »

Sa nevojë kemi për të

Sa nevojë kemi për të

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit Falënderimi i takon vetëm Allahut Zotit të gjithë botëve. Nderimet, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi vulën e profetëve Muhamedin, mbi familjen e tij të nderuar, mbi shokët e tij besnikë dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e Gjykimit. Pa dyshim se mbështetja në ...

Read More »

Arsyetimi me kada dhe kader.

Shpesh herë disa njerëz kur qortohen për ndonjë veprim të keq ose mëkat qe e kanë bërë apo vazhdojnë ta bëjnë, arsyetohen me thënien se kështu e ka caktuar Zoti. Me një fjalë ata mundohen ta heqin barrën e fajit nga vetja dhe kështu mundohen ti përligjin mëkatet e tyre. Zoti i Madhërishëm e ka lënë njëriun të lirë, prandaj ...

Read More »
Shperndaje
Shperndaje