Category Archives: Shehadeti

“ve enne Muhammeden resulull-llah”(dhe se Muhammedi është i dërguar i Zotit)

“ve enne Muhammeden resulull-llah”(dhe se Muhammedi është i dërguar i Zotit)

Konditat e pjesës së dytë të dëshmisë Islame “ve enne Muhammeden resulull-llah”(dhe se Muhammedi është i dërguar i Zotit) Këto kondita janë: 1. Besimi me zemër në shpalljen e tij dhe pranimi i saj 2. Shqiptimi me gjuhë i këtij besimi Argument i këtyre dy konditave është thënia e Lartëmadhëruarit:”Besimtarë janë vetëm ata që i besuan Allahut dhe të dërguarit ...

Read More »

LA ILAHE IL-LALLAH (nuk ka të adhuruar tjetër me meritë përveç Allahut)

LA ILAHE IL-LALLAH (nuk ka të adhuruar tjetër me meritë përveç Allahut)

Konditat e fjalës LA ILAHE IL-LALLAH (nuk ka të adhuruar tjetër me meritë përveç Allahut)   Dëshmia islame ka dy kondita: 1. Mohimi dhe 2. Pohimi Kur njeriu thotë: “La ilahe” (nuk ka të adhuruar), atëherë ka mohuar të gjitha adhurimet dhe besimet tjera pos Allahut, ndërsa kur thotë:”Il-lallah” (përveç Allahut), atëherë ka pohuar dhe pranuar adhurimin dhe besimin e ...

Read More »

Teuhidi – kuptimi dhe ndarja e tij

Teuhidi – kuptimi dhe ndarja e tij

Teuhidi – kuptimi dhe ndarja e tij Falënderimi dhe lavdërimi i takon vetëm Allahut Fuqiplotë i Cili thotë: “Unë nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit përveç se të më adhurojnë” (Sure Dharrijat) Kurse përshëndetjet më të mira i takojnë Muhammedit, alejhi selam, i cili komunikoi shpalljen pa asnjë mangësi, familjes dhe shokëve të tij, si dhe të gjithë atyre ...

Read More »

Vlerat dhe mirësitë e thënies së sinqertë LA ILAHE IL-LALLAH

Vlerat dhe mirësitë e thënies së sinqertë LA ILAHE IL-LALLAH

Fjala e sinqertë (dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër me meritë pos Allahut) përmbledh në vete shumë mirësi, mirëpo këto të mira dhe dobi nuk arrihen me një shqiptim të thjeshtë të saj dhe duke mos punuar me të, por këto i arrin ai që e thotë me bindje të fortë duke besuar dhe duke punuar me të. Nga ...

Read More »

VLERA E SHEHADETIT DHE KËRKESAT E TIJ

VLERA E SHEHADETIT DHE KËRKESAT E TIJ

VLERA E SHEHADETIT DHE KËRKESAT E TIJ Shejh, prof. Dr. Salih Feuzani Falënderimi qoftë për Allahun, kurse salavatet dhe selamet ja dërgojmë Pejgamberit të Tij… Besimtarë të nderuar; Allahu na këshillon që ta përmendim në çdo kohë dhe gjendje; “O besimtarë përmendeni shpesh Allahun dhe madhërojeni mëngjes e mbrëmje” (S. Ahzab: 41-42) Ai veçoi disa kohë për ta përmendur si ...

Read More »

SHEHADETI, Deklarata Islame

SHEHADETI, Deklarata Islame

Besimi islam ngritët mbi monoteizmin e pastër dhe largimin nga çdo njollë e shirkut (politeizmit). Ky besim shprehet në shehadetin – dëshminë se nuk ka Zot të denjë pos Allahut dhe se Muhamedi, salallahu alejhi ve sel-lem, është rob dhe i dërguar i Tij. Pjesa e parë e shehadetit, pra fjala “eshehdeu en la ilahe il-lall-llah” – dëshmoj se s’ka ...

Read More »
Shperndaje
Shperndaje