Category Archives: Namazi

Si bëhet sexhdja e falenderimit

Si bëhet sexhdja e falenderimit

Eshte pyetur dijetari i madh Salih el Feuzan për formën e sexhdes së falenderimit dhe si praktikohet ajo? Eshte përgjigjur duke thënë: “Sexhdja e falenderimit bëhet atëherë kur të ndodh ndonjë mirësi ose të largohet ndonjë fatkeqësi, siç është rasti kur i largohet diçka e rëndë apo kur i jep Zoti ndonjë fëmijë, në këtë rast ai mund ta bëjë ...

Read More »

Pse falen dy rekate namaz me të hyrë në Xhami

Pse falen dy rekate namaz me të hyrë në Xhami

Shejh Muhamed bin Abduluehab (Allahu e mëshiroftë!) thotë: “Falja e suneteve të rregullta[1] vlejnë nga falja e tehijetul-mesxhid (sunetet e përshëndetjes së xhamisë). Prej sunetit është që personi ta ndajë namazin obligativ nga sunetet me fjalë ose duke u ngritur. Bazuar në hadithin e Muavijes. Kush nuk mundet të fal diçka prej suneteve, atëherë pëlqehet që t’i fal kaza ato ...

Read More »

SI TË FALET NAMAZI, PËRSHKRIM I SHKURTËR DHE I QARTË

SI TË FALET NAMAZI, PËRSHKRIM I SHKURTËR DHE I QARTË

Namazi është shtylla kryesore e fesë Islame. Është ibadet (adhurim) i cili bëhet për Zotin me zemër, me gojë dhe me trup, pesë herë në ditë. Ky adhurim e mban njeriun në kontakt të vazhdueshëm me Krijuesin e tij dhe me të Adhuruarin e tij, si dhe i ndihmon të jetë gjithmonë në përputhshmëri me fenë e All-llahut të Lartësuar ...

Read More »

Sunetet i namazit

Sunetet i namazit

Sunetet i namazit Sunetet e namazit janë të shumta dhe ato arrijnë në pothuajse dyzet sunete, por ne po përmendim vetëm disa nga këto dhe ju për zgjerim shikoni në ndonjë libër të fikhut: – Ngritja e duarve gjatë tekbirit fillestar, gjatë shkuarjes në ruku, gjatë ngritjes nga ajo dhe pas uljes së parë kur ngrihemi në këmbë – Vënia ...

Read More »

Vaxhibet e namazit

Vaxhibet e namazit

Vaxhibet e namazit – Thënia e tekbireve (te të tjerët kjo është sunet) – Thënia e lutjes në ruku (edhe kjo është sunet te disa) – Thënia “Semiallahu limen hamideh” – Lutja gjatë sexhdes. – Teshehudi i parë – Këndimi i teshehudit të parë

Read More »

Farzet apo ruknet e namazit

Farzet apo ruknet e namazit

Farzet apo ruknet e namazit – Tekbiri fillestar. – Qëndrimi në këmbë – Leximi i ndonjë pjese të Kuranit (te disa specifikohet të lexohet Fatihaja kurse te të tjerët është vaxhib) – Bërja e rukusë – Ngritja nga rukuja – Bërja e sexhdes – Ngritja nga sexhdeja – Qëndrimi në mes të dy sexhdeve – Teshehudi (ulja e fundit) – ...

Read More »

DUAJA NË FILLIM TË NAMAZIT

DUAJA NË FILLIM TË NAMAZIT

Alláhume bá’id bejní ue bejne hatájáje kemá bá’adte bejnel-meshriki uel-magrib, Alláhume nekkiní min hatájáje kemá juneká theubul ebjedu mined-denesi, Alláhume Igsilní min hatájáje bil mái ueth-thelxhi uel-beredi. – O Zoti im, më largo mua nga mëkatet e mia, ashtu siç e ke larguar lindjen nga perëndimi. O Zoti im, më pastro mua prej mëkateve të mia, ashtu si pastrohet rroba ...

Read More »
Shperndaje
Shperndaje