Category Archives: Namazi

Si bëhet sexhdja e falenderimit

Si bëhet sexhdja e falenderimit

Eshte pyetur dijetari i madh Salih el Feuzan për formën e sexhdes së falenderimit dhe si praktikohet ajo? Eshte përgjigjur duke thënë: “Sexhdja e falenderimit bëhet atëherë kur të ndodh ndonjë mirësi ose të largohet ndonjë fatkeqësi, siç është rasti kur i largohet diçka e rëndë apo kur i jep Zoti ndonjë fëmijë, në këtë rast ai mund ta bëjë ...

Read More »

Pse falen dy rekate namaz me të hyrë në Xhami

Pse falen dy rekate namaz me të hyrë në Xhami

Shejh Muhamed bin Abduluehab (Allahu e mëshiroftë!) thotë: “Falja e suneteve të rregullta[1] vlejnë nga falja e tehijetul-mesxhid (sunetet e përshëndetjes së xhamisë). Prej sunetit është që personi ta ndajë namazin obligativ nga sunetet me fjalë ose duke u ngritur. Bazuar në hadithin e Muavijes. Kush nuk mundet të fal diçka prej suneteve, atëherë pëlqehet që t’i fal kaza ato ...

Read More »

Namazi me xhemat

Namazi me xhemat

O robër të Allahut! Nuk kujdesen për të falur namazin me xhemat në xhami, përveç burrave të vërtetë. E nuk e lenë namazin me xhemat vetëm se munafikët, gratë apo ato që janë të justifikuar. Pasi që ikën Ramazani shumë e lenë namazin me xhemat. Përse u ndërtuan xhamitë o besimtarë?! Xhamitë ankohen tek Allahu për ju. Vetëm burrat e ...

Read More »

GJËRA RRETH NAMAZIT

GJËRA RRETH NAMAZIT

Allahu i madhëruar  ka bërë farz pesë kohët e namazit: Sabahun, Drekën, Ikindinë, Akshamin dhe Jacinë. Vendimi i Sheriatit për atë që e lë namazin: Të gjithë dijetarët janë të pëlqimit se ai që mohon detyrimin e namazit, del nga feja, mirëpo nëse e lë namazin duke besuar se është detyrim, për statusin e tij dijetarët janë ndarë në dy ...

Read More »

Mos të ulet sa të falë dy rekate

Mos të ulet sa të falë dy rekate

I Dërguari i Allahut, salAllahu alejhi ue selem, ka thënë: “Kur ndonjëri nga ju futet në xhami mos të ulet derisa të falë dy rekate.” Buhariu në “Koleksionin e haditheve autentike” (444) dhe (1163). Teksti është i tij. Muslimi në “Koleksionin e haditheve autentike” (714) (69-70).   Jurisprudenca e hadithit: – Obligueshmëria e faljes së dy rekateve kur futesh në ...

Read More »

SI FALET NAMAZI I ISTIHARES ?

SI FALET NAMAZI I ISTIHARES ?

ÇËSHTË ISIHAREJA? Në etimologji ka kuptimin; të kërkosh zgjedhje në diç. Thuhet: Kërko zgjedhje nga Allahu dhe Ai ta jep atë. Ndërsa në terminologjinë fetare ka kuptimin: Të kërkosh më të mirën e dy gjërave për të cilën ti ke nevojë për njërën prej tyre. (Ibn Haxheri në “Fet’hul Bari”) DISPOZITA E KËTIJ NAMAZI Të gjithë dijetarët janë unanim se ...

Read More »

Qa ndodhë me lënësin e namazit

Qa ndodhë me lënësin e namazit

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit Falënderimet qofshin vetëm për Allahun. Paqja dhe shpëtimet qofshin mbi të dërguarin Muhamed, mbi familjen e tij, si dhe mbi të gjithë pasuesit e tij deri në Ditën e Gjykimit. Transmetohet nga Ibën Umeri (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ...

Read More »

SI TË FALET NAMAZI, PËRSHKRIM I SHKURTËR DHE I QARTË

SI TË FALET NAMAZI, PËRSHKRIM I SHKURTËR DHE I QARTË

Namazi është shtylla kryesore e fesë Islame. Është ibadet (adhurim) i cili bëhet për Zotin me zemër, me gojë dhe me trup, pesë herë në ditë. Ky adhurim e mban njeriun në kontakt të vazhdueshëm me Krijuesin e tij dhe me të Adhuruarin e tij, si dhe i ndihmon të jetë gjithmonë në përputhshmëri me fenë e All-llahut të Lartësuar ...

Read More »

Sunetet i namazit

Sunetet i namazit

Sunetet i namazit Sunetet e namazit janë të shumta dhe ato arrijnë në pothuajse dyzet sunete, por ne po përmendim vetëm disa nga këto dhe ju për zgjerim shikoni në ndonjë libër të fikhut: – Ngritja e duarve gjatë tekbirit fillestar, gjatë shkuarjes në ruku, gjatë ngritjes nga ajo dhe pas uljes së parë kur ngrihemi në këmbë – Vënia ...

Read More »
Shperndaje
Shperndaje