Category Archives: Zekati

ZEKATI I FITRIT

ZEKATI I FITRIT

“Ka shpëtuar ai që është pastruar” (A’la:14) Falënderimi i takon vetëm Allahut i cili e bëri muajin e Ramazanit zotëri të gjithë muajve dhe dyfishues të mirësive dhe veprave. Atë e falënderojmë dhe e lavdërojmë dhe vetëm prej Tij dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqa dhe mëshira e Allahut qofshin mbi imamin e agjëruesve, shëmbëlltyrën e shpenzuesve ...

Read More »

ZEKATI NË ISLAM

ZEKATI NË ISLAM

E duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, pos që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqertë ndaj Tij, që të largohen prej çdo besimi të kotë, ta falin namazin, të japin zekatin, se ajo është feja e drejtë. (Bejine:5) O ju besimtarë jepeni zekatin… Allahun e falemenderojmë i cili e bëri obligim dhenien e zekatit ...

Read More »
Shperndaje
Shperndaje