Category Archives: Haxhi

8 forma të tekbireve

8 forma të tekbireve

Disa forma të tekbireve që saktësohen nga selefët (të parët tanë të mirë)   Forma e parë:“Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe il lAllahu uAllahu ekber, Allahu ekber ue lilahil hamd”. Ibën Kudame (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë: Kjo është fjala e Umerit, Aliut dhe Ibën Mesudit. Këtë ka thënë dhe Eth-Theuri, Ebu Hanife, Ahmedi dhe Is’haku. “El-Mugnij” (3/290) Prej ...

Read More »

Ajo që është deklaruar për Haxhin

Ajo që është deklaruar për Haxhin

Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëplotit Falënderimi i qoftë Allahut, paqja dhe bekimi qofshin mbi të Dërguarin e Allahut; siç vijon: Falënderimi i qoftë Allahut që për robërit e Tij, vendosi obligime; ku me përulje dhe robëri i nënshtrohen Krijuesit të tyre! Dhe nënshtrohen – në to – duke hequr nga vetja peshën e mëkateve të veta! Fragmente nga obligimet: ...

Read More »

MUAJT E HAXHIT DHE VLERA E TYRE

MUAJT E HAXHIT DHE VLERA E TYRE

O ju njerëz, frikojuni Allahut dhe falënderoni për atë që jua ligjësoi prej legjislacioneve të madhërishme, dhe për atë që ju veçoi prej muajve të dobishëm, të cilat ju përsëriten çdo ditë, çdo javë e çdo vit dhe sjellin me vete çdo të mirë dhe e largojnë prej jush çdo të keqe. Namazi largon nga e shëmtuara dhe imoraliteti, është frikërespekt ...

Read More »

Të gjitha rregullat e Haxhit

Të gjitha rregullat e Haxhit

Haxhi kryhet në tri mënyra dhe secila mënyrë i ka rregullat dhe obligimet e veta të cilat duhet të përmbushen nëse dëshiron që haxhi të jetë në rregull. Forma më e vlefshme është temetu (bashkimi i umres dhe haxhit me një pushim në mes) dhe këtë formë i Dërguari, alejhi selam, ua ka preferuar shokëve të tij. Ai kryhet në ...

Read More »
Shperndaje
Shperndaje