Category Archives: Bidatet

Me preteksin e devotshmërisë në Devijim!

Me preteksin e devotshmërisë në Devijim!

Sufizmi dhe shiizmi!   Nga gjërat e përbashkëta që i lidh sufistët dhe shiitët është dhe “Ettekijeh”. Ky term nënkupton fshehjen e besimeve dhe besëtytnive të ndryshme duke shfaqur fjalë dhe veprime të tjera të cilat të bëjnë të besosh fillimisht se sufistët jo vetëm që janë njerëz të mirë, të mbarë dhe të devotshëm, por në shumë raste janë ...

Read More »

Çfarë të imponon shpikja, bidati?

Çfarë të imponon shpikja, bidati?

Shpikjet apo bidatet në fe imponojnë gjëra të rrezikshme, me pasoja fatale në akiden e shpikësit si dhe në fenë e tij, prej tyre: Shpikja në fe don të thotë se feja është e mangët dhe jo e plotë, e kjo është në kundërshtim me fjalën e Allahut:” Sot e plotësova fenë tuaj, e përmbusha dhuntinë Time ndaj jush dhe ...

Read More »

Përkufizimi i bidatit

Përkufizimi i bidatit

Domethënia gjuhësore e fjalës bidat[1] Fjala bidat gjuhësisht ka këtë kuptim: “Gjë e shpikur, e paqenë më parë (risi).” Në këtë kuptim ka ardhur fjala e Allahut: “Thuaj: “Unë nuk jam risimtar prej të dërguarve…” [El-Ahkaf: 9]. Në këtë kuptim ka ardhur edhe fjala e Omerit, Allahu qoftë i kënaqur me të: “Sa bidat (risi) i mirë!”[2] Gjithashtu, edhe disa ...

Read More »

Fshirja e fytyrës mbas bërjes së duasë

Fshirja e fytyrës mbas bërjes së duasë

Pyetje: A mund t’i thuhet atij që ngre duart lart për të bërë dua dhe pastaj i fshin ato në fytyrë, se kjo fshirje është bidat dhe bie ndesh me Sunetin? Dhe a është i saktë hadithi që ka ardhur në lidhje me fshirjen e duarve në fytyrë mbas duasë? Përgjigje nga Shejkh ‘Ubejd el-Xhabirij: Hadithet që kanë ardhur në ...

Read More »

Leximi i Kuranit për të vdekurit

Leximi i Kuranit për të vdekurit

Pyetje: A është e lejuar të lexojmë Kur’an për të vdekurin? Përgjigje Shejkh Bin Baz: Kjo nuk është e ligjëruar. Veprat e të vdekurit janë ndërprerë, përveç tre gjërave: 1. Sadakaja e vazhdueshme 2. Dija prej së cilës përfitojnë të tjerët dhe 3. Një fëmijë i devotshëm, i cili bën dua për të ashtu siç ka thënë Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ...

Read More »

Shejkh Abdul-‘Azijz bin Baz për MEVLUDIN

Shejkh Abdul-‘Azijz bin Baz për MEVLUDIN

Me refuzimin e festimit të mevludit nuk është për qëllim cungimi i dashurisë ndaj të Dërguarit – alejhi salatu ue selam –, jo,  përkundrazi ai – alejhi salatu ue selam – është më i dashur tek ne, dhe tek Ehli Suneti, sesa baballarët, nënat dhe vetet tona. Ai – alejhi salatu ue selam – thotë: “Nuk beson askush prej jush ...

Read More »
Shperndaje
Shperndaje