Category Archives: Bidatet

Çfarë të imponon shpikja, bidati?

Çfarë të imponon shpikja, bidati?

Shpikjet apo bidatet në fe imponojnë gjëra të rrezikshme, me pasoja fatale në akiden e shpikësit si dhe në fenë e tij, prej tyre: Shpikja në fe don të thotë se feja është e mangët dhe jo e plotë, e kjo është në kundërshtim me fjalën e Allahut:” Sot e plotësova fenë tuaj, e përmbusha dhuntinë Time ndaj jush dhe ...

Read More »

Përkufizimi i bidatit

Përkufizimi i bidatit

Domethënia gjuhësore e fjalës bidat[1] Fjala bidat gjuhësisht ka këtë kuptim: “Gjë e shpikur, e paqenë më parë (risi).” Në këtë kuptim ka ardhur fjala e Allahut: “Thuaj: “Unë nuk jam risimtar prej të dërguarve…” [El-Ahkaf: 9]. Në këtë kuptim ka ardhur edhe fjala e Omerit, Allahu qoftë i kënaqur me të: “Sa bidat (risi) i mirë!”[2] Gjithashtu, edhe disa ...

Read More »

Fshirja e fytyrës mbas bërjes së duasë

Fshirja e fytyrës mbas bërjes së duasë

Pyetje: A mund t’i thuhet atij që ngre duart lart për të bërë dua dhe pastaj i fshin ato në fytyrë, se kjo fshirje është bidat dhe bie ndesh me Sunetin? Dhe a është i saktë hadithi që ka ardhur në lidhje me fshirjen e duarve në fytyrë mbas duasë? Përgjigje nga Shejkh ‘Ubejd el-Xhabirij: Hadithet që kanë ardhur në ...

Read More »

Leximi i Kuranit për të vdekurit

Leximi i Kuranit për të vdekurit

Pyetje: A është e lejuar të lexojmë Kur’an për të vdekurin? Përgjigje Shejkh Bin Baz: Kjo nuk është e ligjëruar. Veprat e të vdekurit janë ndërprerë, përveç tre gjërave: 1. Sadakaja e vazhdueshme 2. Dija prej së cilës përfitojnë të tjerët dhe 3. Një fëmijë i devotshëm, i cili bën dua për të ashtu siç ka thënë Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ...

Read More »

Shejkh Abdul-‘Azijz bin Baz për MEVLUDIN

Shejkh Abdul-‘Azijz bin Baz për MEVLUDIN

Me refuzimin e festimit të mevludit nuk është për qëllim cungimi i dashurisë ndaj të Dërguarit – alejhi salatu ue selam –, jo,  përkundrazi ai – alejhi salatu ue selam – është më i dashur tek ne, dhe tek Ehli Suneti, sesa baballarët, nënat dhe vetet tona. Ai – alejhi salatu ue selam – thotë: “Nuk beson askush prej jush ...

Read More »
Shperndaje
Shperndaje