Category Archives: Fikth

Tetë gjërat që duhet t’i bëjmë në Natën e Kadrit

Tetë gjërat që duhet t’i bëjmë në Natën e Kadrit

Madhështia e muajit të Ramazanit është e pa diskutueshme. Ditët dhe netët e këtij muaji të bereqetshëm dallohen nga ditët e netët e tjera të vitit. Por edhe brenda tyre dallohet një natë që quhet “Nata e Kadrit”. Kjo është ndër netët më të bukura, më të bekuara dhe më të bereqetshme që na ka falur Allahu. Këtë e shpjegon ...

Read More »

Si bëhet sexhdja e falenderimit

Si bëhet sexhdja e falenderimit

Eshte pyetur dijetari i madh Salih el Feuzan për formën e sexhdes së falenderimit dhe si praktikohet ajo? Eshte përgjigjur duke thënë: “Sexhdja e falenderimit bëhet atëherë kur të ndodh ndonjë mirësi ose të largohet ndonjë fatkeqësi, siç është rasti kur i largohet diçka e rëndë apo kur i jep Zoti ndonjë fëmijë, në këtë rast ai mund ta bëjë ...

Read More »

Pse falen dy rekate namaz me të hyrë në Xhami

Pse falen dy rekate namaz me të hyrë në Xhami

Shejh Muhamed bin Abduluehab (Allahu e mëshiroftë!) thotë: “Falja e suneteve të rregullta[1] vlejnë nga falja e tehijetul-mesxhid (sunetet e përshëndetjes së xhamisë). Prej sunetit është që personi ta ndajë namazin obligativ nga sunetet me fjalë ose duke u ngritur. Bazuar në hadithin e Muavijes. Kush nuk mundet të fal diçka prej suneteve, atëherë pëlqehet që t’i fal kaza ato ...

Read More »

Namazi me xhemat

Namazi me xhemat

O robër të Allahut! Nuk kujdesen për të falur namazin me xhemat në xhami, përveç burrave të vërtetë. E nuk e lenë namazin me xhemat vetëm se munafikët, gratë apo ato që janë të justifikuar. Pasi që ikën Ramazani shumë e lenë namazin me xhemat. Përse u ndërtuan xhamitë o besimtarë?! Xhamitë ankohen tek Allahu për ju. Vetëm burrat e ...

Read More »

DISA ÇËSHTJE RRETH AGJËRIMIT TË DITËS SË ASHURËS

DISA ÇËSHTJE RRETH AGJËRIMIT TË DITËS SË ASHURËS

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, paqja dhe bekimi i Tij qofshin mbi të dërgruarin, familjen e tij dhe gjithë shokët e tij. I dërguari i Allahut ligjësoi për umetin e tij vepra vullnetare me të cilat ata adhurojnë me to Allahun e Madhëruar, me çfarë shtohet dashuria e Allahut ndaj tyre, siç e përmend Allahu i Madhëruar: “Dhe ...

Read More »

Dobitë e misvakut

Dobitë e misvakut

 MISVAKU: TREGIMI PËR MISVAKUN                                                                Resulull-llahu (sal-All-llahu ‘alejhi ue sel-lem) ka vënë theks të veçantë në përdorimin e misvakut (degë e pemës që përdoret për pastrimin e dhëmbëve). Një prej sunneteve të abdestit është edhe përdorimi i misvakut. Nëse është në posedim misvaku e nuk përdoret, atëherë nuk arrihet e tërë bukuria dhe shpërblimi i abdestit. Ekzistojnë dobi dhe epërsi të ...

Read More »

Pesë pasojat e kamatës

Pesë pasojat e kamatës

1- Çmenduria nga prekja e djallit: Allahu i Lartësuar thotë: “Ata që e hanë kamatën, ata nuk ngrihen ndryshe vetëm se si ngrihet ai i çmenduri nga të prekurit e djallit.” (Bekare, 275) 2- Zhdukja e përfitimit: Allahu i Lartësuar thotë: “Allahu ia zhduk çdo përfitim kamatës.” (Bekare, 276) Me këtë nënkuptohet shkatërrimi dhe asgjësimi i pasurisë. Gjithashtu është thënë ...

Read More »

Dhjetë faktorë për zhvillimin e dashurisë mes bashkëshortëve

Dhjetë faktorë për zhvillimin e dashurisë mes bashkëshortëve

Kush dëshiron t’i rritet kapitalit në llogarinë bankare, duhet të kërkojë mënyra për zhvillimin dhe rritjen e kapitalit të tij. Edhe ai që dëshiron të zhvillojë më tej dashurinë për gruan e tij, duhet të kërkojë mjete të përshtatshme për ta rritur shkallën e dashurisë dhe që të dy bashkëshortët duhet t’i përmbahen asaj. Ne do të përmendim disa nga ...

Read More »

Veshja e devotshmërisë është më e mira

Veshja e devotshmërisë është më e mira

Allahu i Lartësuar thotë : “Dhe  qëndroni në shtëpitë tuaja e mos e shfaqni veten, siç bënit në kohën e injorancës (periudha para Islamit). Falni namazin rregullisht, jepni zekatin e binduni Allahut dhe të dërguarit të Tij…” Ahzab, 33 Disa femra të kohës së sotme, kanë marrë dhe vazhdojnë të marrin veshjen e përcaktuar në sheriat, veshje të cilën Allahu ...

Read More »

Të vetmuarit e meshkujve me femra apo gra të huaja

Të vetmuarit e meshkujve me femra apo gra të huaja

Nuk ka dyshim se të vetmuarit e meshkujve me femra të huaja (me të cilat e ka të lejuar martesën) është një prej harameve të mëdha dhe shumë prej udhëheqësve janë duke i lejuar këto gjëra, kurse shumë prej gazetave dhe revistave janë duke e fshehur realitetin se çfarë është duke ndodhur për sa u përket vrasjeve, sjellje imorale dhe ...

Read More »
Shperndaje
Shperndaje