Category Archives: Tefsir

Ja se si e shohin jetën e kësaj bote besimtarët dhe jobesimtarët

Ja se si e shohin jetën e kësaj bote besimtarët dhe jobesimtarët

Allahu i Madhëruar thotë: “Atyre që nuk besojnë u është hijeshuar jeta e kësaj bote, e madje tallen me ata që besojnë. Por ata që e ruajnë devotshmërinë do të qëndrojnë sipër tyre Ditën e Kiametit. Allahu begaton pa masë atë që Ai dëshiron.” El Bekare, 212.   Shpjegimi i ajetit – “Atyre që nuk besojnë u është hijeshuar jeta ...

Read More »

“Betohem në ditën e kijametit” (El Kijame: 1)

“Betohem në ditën e kijametit” (El Kijame: 1)

Kur’an: “Po ata a presin tjetër, pos kijametit, i cili do t’u vijë befas, e parashenjat e tij tashmë kanë ardhur…” (Muhammed: 18) “Por, njeriu dëshiron të vazhdojë edhe mëtej në mëkate.” “Andaj edhe pyet: “Kur është dita e kijametit?” “E, kur të merren sytë (të parët)?” “E të zbehet hëna (errësohet)” “Dhe të bashkohet dielli e hëna.” “Atë ditë njeriu ...

Read More »

Tefsiri i Sures Kehf II

Tefsiri i Sures Kehf II

Shkaku i zbritjes së kësaj sureje Falënderimi i takon Allahut Zotit të botëve, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi më të mirin e Profetëve Muhamedin, familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë të jemi së bashku me komentimin e sures Kehf të cilën ne lexojmë thuajse çdo ...

Read More »

Komentimi i kaptinës “El-Kafirun” (Qafirat)

Komentimi i kaptinës “El-Kafirun” (Qafirat)

Komentimi i kaptinës “El-Kafirun”   قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ. لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُون. وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُد. وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّم. وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُد. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين.   1. “Thuaj:O ju pabesimtarë! 2. Unë nuk adhuroj atë që adhuroni ju! 3. As ju nuk jeni adhurues të Atij që adhuroj unë! 4. Dhe unë kurrë nuk ...

Read More »

Komenti i sures “Ihlas”

Komenti i sures “Ihlas”

SUREJA EL-IHLÂS (Mekase-4vargje) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit 1. Thuaj: “Ai është Allahu, Një dhe i Vetëm! 2.AllahuështëAbsoluti,(tëCilitipërgjërohetgjithçka).   3. Ai as nuk ka lindur kë, as nuk është i lindur. 4. Dhe askush nuk është i barabartë (a i krahasueshëm) me Atë!” Shpjegimi i fjalëve (Thuaj: “Ai është Allahu, Një dhe i Vetëm!): Thuaji, o Pejgamber, atyre ...

Read More »
Shperndaje
Shperndaje