Category Archives: Tefsir

Vëllezërit e Jusufit dhe numri i yjeve

Vëllezërit e Jusufit dhe numri i yjeve

Kohët e fundit është përhapur një mrekulli e pretenduar rreth numrit të yjeve në sistemin diellor dhe se Kurani ka sinjalizuar për këtë në gjuhën e të Dërguarit Jusuf, paqja e Zotit qoftë mbi të: “Kur Jusufi i tha babait të vet: “O babai im! Unë pashë në ëndërr njëmbëdhjetë yje, Diellin dhe Hënën! I pashë të më përuleshin në ...

Read More »

Surja e sinqeritetit – Ihlas

Surja e sinqeritetit – Ihlas

“Thuaj! Ai, Allahu është Një. Allahu është Ai që çdo krijesë i drejtohet (i mbështetet) për çdo nevojë. As s`ka lindur kënd, as nuk është i lindur. Dhe askush nuk i është i barabartë me Të.” “Thuaj! Ai, Allahu është Një” do të thotë: Ai është Një, i Vetëm, i Cili nuk ka shok, Atij nuk i përngjan asgjë, Ai ...

Read More »

Unë jam afër, u përgjigjem lutjeve të lutësit

Unë jam afër, u përgjigjem lutjeve të lutësit

Thirrja e Kuranit për lutje dhe nxitja për të është cekur në shumë vende në Kuran, ndër to përzgjedhim fjalët e Allahut të Lartësuar, që thotë: “Kur robërit e Mi (besimtarë) të pyesin për Mua, (thuaju se) Unë jam afër, i përgjigjem lutjeve të lutësit, kur ai më lutet Mua.” (Bekare: 186) Gjithashtu thotë: “Zoti juaj ka thënë: “Lutmuni Mua, ...

Read More »

Gruaja, fjalët e së cilës i dëgjoi Allahu i Lartësuar

Gruaja, fjalët e së cilës i dëgjoi Allahu i Lartësuar

Ajo shkoi tek i Dërguari i Allahut, lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të, duke nxituar, kurse shenjat e frikës dhe të shqetësimit i vëreheshin në fytyrë. Si të mos jetë kështu kur familja e saj ishte kërcënuar me shkatërrim dhe ndarje, shtëpia e saj ishte rrezikuar me shembje dhe e gjithë kjo pas një fjale në gjendje hidhërimi ...

Read More »

Bindjuni Allahut dhe të Dërguarit të Tij

Bindjuni Allahut dhe të Dërguarit të Tij

Allahu i Lartësuar thotë: “O besimtarë! Bindjuni Allahut, bindjuni të Dërguarit dhe atyre që drejtojnë punët tuaja. Nëse nuk pajtoheni në ndonjë gjë, drejtojuni Allahut dhe të Dërguarit, nëse besoni Allahun dhe Ditën e Kiametit. Kjo për ju është më e mira dhe shpjegimi më i bukur.” (Nisa, 59) Sa i përket konceptit të bindjes do të ndalemi te shkaku ...

Read More »

Me të vërtetë pas vështirësisë vjen lehtësimi

Me të vërtetë pas vështirësisë vjen lehtësimi

Falënderimi i qoftë Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit. Paqja dhe lavdërimi qofshin mbi Pejgamberin tonë, Muhamedin sal-lallahu alejhu ue selem, familjen dhe shokët e tij. Në këtë shkrim do të qëndrojmë me fjalën e Allahut të Madhëruar: “Dhe, ua ktheu shpinën dhe tha: “O dëshpërimi i im për Jusufin!”, dhe nga pikëllimi iu zbardhën të dy sytë, po i përmbajtur (nga ...

Read More »

Mos i shani idhujt që ata i adhurojnë në vend të Allahut

Mos i shani idhujt që ata i adhurojnë në vend të Allahut

Nëse disa ligje të kësaj bote i arsyetojnë të gjitha mjetet – çfarëdo qofshin ato – për të arritur tek qëllimi, ligjet qiellore obligojnë që mjetet të jenë të ligjshme. Islami kategorikisht e refuzon parimin i cili thotë se qëllimi e arsyeton mjetin. Ashtu siç qëllimi është i ligjshëm dhe fisnik në Islam, gjithashtu mjeti me të cilin arrihet qëllimi ...

Read More »

Shprehja الرحمة “mëshirë” në Kuran

Shprehja الرحمة “mëshirë” në Kuran

Shprehja mëshirë është koncept islam origjinal. Është përmendur në Kuran në më tepër se dyqind e gjashtëdhjetë e tetë vende. Në shumicën e këtyre vendeve është përmendur në trajtën e emrit, si fjala e Allahut të Lartësuar: “Sigurisht, Ai i pranon shumë pendimet, Ai është Mëshirëploti” (Bekare, 37), ndërsa në katërmbëdhjetë vende është përmendur në trajtën e foljes, si fjala ...

Read More »

Zilia ndërmjet lavdërimit dhe qortimit

Zilia ndërmjet lavdërimit dhe qortimit

Zilia konsiderohet cilësi e qortuar dhe një prej sëmundjeve më shkatërruese të zemrës. I Dërguari i Allahut, lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të, ka ndaluar nga kjo cilësi. Ai thotë: “Mos e kini zili njëri-tjetrin… ” Gjithashtu, Profeti i Allahut na lajmëron duke thënë: “Janë përhapur mes jush sëmundjet e popujve të mëparshëm, zilia dhe urrejtja.” Shënon Tirmidhiu. ...

Read More »

Vallë, a nuk doni ju që t’ju falë Allahu?

Vallë, a nuk doni ju që t’ju falë Allahu?

Vajza e Ebu Bekrit dhe gruaja e Profetit Muhamed lavdërimi dhe paqja e Zotit qoftë mbi të, u akuzua padrejtësisht për çështje nderi. Ai që ndikoi në përhapjen e kësaj akuze, ishte vetë djali i dajës së Aijhes, Mustah b. Esaseh. Ebu Bekri, i jepte Mustah ibn Esases një rrogë mujore, pasi ai rridhte nga një familje e varfër dhe ...

Read More »
Shperndaje
Shperndaje