Mbrojtja e çiftit para martese nga syri i keq, magjie e sihri

Martesa femraMbrojtja e çiftit para martese

Dihet qe lidhja shumë herë I ndodh te riut kur martohet veçanërisht nëse jeton ne një shoqeri ku ka mundësi te cenohet prej magjistareve mekatare e këtu lind pyetja .
A mund qe te dy bashkeshortet te mbrohen kundër magjise.Pra nëse atyre u bëhet magji të mos mundi te ndikoje tek ato.

Përgjigje: Po mundet një gjë e tillë dhe do të përmend këto mbrotje inshallah por para kësaj do tiu tregoj një histori.

Histori

Ishte një djalosh qe shkonte e therriste njerzit ne fe.U fliste njerzve shumë dhe I thirte ato ne njesimin e Zotit te vetëm e te pashok ne besimin e pastër dhe I porosiste ato te mosh shko0nin tek magjistaret.Ishte ne atë vend një magjistar I njohur I ri armik I allahut qe nëse një I ri martohej shkonte tek magjistari e I thoshte ;Unë do martohem ne këtë ditë dhe çfarë kërkon prej meje nga frika e magjive te tij e e magjistari u kërkonte shumë lekesh(si Gazmend Male ne Shqipëri) edhe njerzit I jepnin Lekë këtij qe ky magjistar mos iu bënte magji net e kundërtën ai u bënte magji qe mos kryenin dot marredhenie me gratë e tyre.Ky djaloshi e luftonte magjistarin hapur e ia thoshte emrin e tij dhe I keshillonte njerzit mos shkonin tek ai .ne këtë kohe ky nuk ishte martuar dhe njerzit prisnin qe si do ndodhte me këtë djalosh kur te martohej.A do ti bënte magji magjistari dhe çdo ndodhte me djaloshin besimtar.Erdhi koha dhe dhe djaloshi u martua dhe magjistari e kercenoi se do ti bënte magji nëse nuk paguante Lekë.(Cmendim keni ju a mund te me jepni disa mynyra qe djaloshi mos e kapi magjia)Edhe ne kohën qe djaloshi u martua I çoi një lajm magjistarit se ai do martohej dhe e sfidoi ne magjine e tij.Dhe perdori djaloshi disa metoda mbrotje qe do I permendim me poshtë e u martua e kreu marredheniee nuk nikoi fare magjia e magjistarit.u cuditen njerzit dhe u ngrit fama e djaloshit dhe u zhduk fama e magjistarit.

Rastet e mbrotjes

Rasti i parë

Kush ha shtatë hurma te shtrydhura me fare te zeze.nëse ka mundësi prej hurmave te Medines e nëse s’ka mundësi çdo lloj hurme .
Ka then profeti a.s “Kush ha ne mëngjes 7 hurma te zeza nuk e demton atë gjatë kësaj ditë as helmi e as magjia”Transm Buhariu

Rasti i dytë

Magjia nuk ndikon tek muslimani me abdes e ky është I mbrojtur nga engjejt me urdhërin e Zotit.transmetohet nga Ibn Abazi se ka dhënë I derguari I allahut .Pastroni këto trupa ju pastron Allahu juve sepse nuk ka njeri qe kalon naten I pastre ma abdes veçse kalon naten me te një engjell e ne çdo send te tij dhe nuk kalon moment nga nata e veçse duke bërë lutje për te- O Zot fale robin tënd sepse ai e kaloi naten I pastër”

Rasti i tretë

Kujdesja ndaj namazit me xhemat

E bën muslimanin ne një vend te sigurtë nga shejtanet.lenia pas dorë e namazit me xhemat e kap atë ankth prej shejtanit dhe ne këtë rast preket prej sehjtanit ose nga magjia ose diçka tjetër qe ka mundësi ai.Ebu derda trasmetohet se ka then profeti a.s “N.q.s. tre veta ne një fshat qe nuk janë udhetare dhe nuk kryeht namazi me xhemat veçse I ka prekur ato ankthi I shejtanit.Prandaj duhet te falesh me xhemat sepse ujku e ha nga delet atë qe është e vecuar
Këtë dua allahume barik li fijha ue kijha sherre hasidin idha hased ue sahirin idha sehar ue mekinirin idha reker

Para mbrojtja e katërt

Ngritja naten

Kush deshiron te mbroje veten e tij nga magjia le të harxhoje diçka nga nata dhe mos neglizhoje net e sepse pertacia ne ngritje është e sunduar prej shejtanit.Dhe nëse te ka sunduar shejtani je bërë toke pjellore për ndikimin e magjise se tij.
Nga Ibn Mesudi transmetohet se një burrë u permen tek profeti .as dhe u tha “vazhdon te fleje burri derisa erdhi koha namazit te sabahut dhe nuk u ngrit për falje derisa lindi dielli veçse ka urinuar shejtani ne veshin e tij.

Parambrotja e peste

Kerkimi mbrotje kur hyn ne banjo

Kjo ndodh sepse shejtani shfrytezon vendet e pista qe janë vendbanime për shejtanet dhe e sundon njeriun.Dhe më ka njoftuar n je xhind se ai kishte hyrë tek një person sepse ai nuk kishte kerkuarmbrotje ne momentin e hyrjes ne banjo dhe kishte hyrë ne trupoin e tij.Porse Allahu me ndihmoi ndaj tij dhe e urdherova atë qe te dalë dhe doli elhamdulilah.dhe më ka then njeri prej xhindeve .me te vërtetë juve Allahu ju ka dhen arme te forta qe keni mundësi ten a shafarosni me to, atëherë e pieta kush janë këto. Ai tha permendjet profetike si lutjet e mengjesit dhe mbrëmjes.

Dhe siç është trasnmetuar nga profeti a.s se ai kur hynte ne banjo thoshte
Bismilah Allahume in-ni eudhu bike minel hubthi uel habaith.( “O Allah! Me emrin tënd (më të mirë), kërkoj ndihmë nga Ti, që të më ruash nga xhindet dhe shejtanët.”)

Parambrotja e gjashtë

Kerkimi mbrotjes kur hyn ne namaz

Nga xhubejri bin Mutimin r.a se ai ka pare profetin a.s duke u falur e ka then
Allahu ekber kebiren uelhadulil-lahi kethiren ue subhanallahi bukreten ue asilen (3 herë)eudhu bilahi minesh-shejatnirr-rraxhim min nefhihi ue nefthihi ue hemzihi.
Zotin e madherojme shumë dhe e falenderojme shumë …… kerkoj mbrotje tek Allahu prej shejtanit te mallkuar dhe prej mendjemadhesise qe sjell ai dhe te pershtyerit te tij dhe ngacmimit te tij.

Parambrotja e shtatë

Mbrotja e gruas gjatë marreveshjes me te

Pasi arrin marereveshjen me gruan tënde ne fejese ose martese vendos doren e djathte ne ballin e saj dhe thuaj
Allahume in-nij es-eluke hejreha ue hjare ma xhebelteha ue alejhi ue eudhu bike min sherriha ma xhebelteha alejhi”( “O Allah! Të lutem vetëm Ty, që të m’i falësh të gjitha mirësitë, që Ti ia ke falur kësaj gruaje. Të lutem të më mbrosh nga të këqijat që mund të më vijnë nga kjo (martesë) e nga të këqijat që i ka kjo (grua).”)

Parambrotja e tetë

Hapja e jetës bashkeshortore me namaz

Ka then Abdullah ibn mesudi “kur të vijë gruaja jote ne ditën e kontaktit flani dy rekate te dy dhe thuaj mbas namazit “Allahume barik li fi ehli ue barik lehum fije Allahume ixhma bejnenna ma xhemate bihajnin ue ferrik bejnena idha ferrakte ilel hajri”
Parambrotja e nëntë mbrotja gjatë marrredhenieve seksuale
Nga ibn abazi trans se ka then profeti a.s “Kur dikush ti afrohet bashkeshortes për marredhenie le të thotë bismilahi Allahume xhenibnesh-shejtane ue xhenibish shejtane ma razektena”
{ “Me emrin e Allahut (po i afrohem kësaj gruaje). O Allah! Largoje Shejtanin nga ne, largoje atë (që të mos marrë pjesë) nga ajo që nae bëre risk neve!” }
Nëse atë nate caktohet për ta fëmijë nuk e prek atë shejtani kurretransmetoi buhariu.dhe më ka përmendur mua xhindi pasi pranoi islamin dhe u pendua tek Allahu se ai ka pase shoqëruar një burrë te sëmurë gjatë marredhenieve me gruan e tij sepse ai nuk e ka përmendur këtë dua.i lartesuar qoftë Allahu sa thesare te cmuara kemi dhe nuk ja dimë vleren atyre.

Parambrotja e dhjetë

Merr abdes përpara gjumit lexo ajetin 255 te sures El-Bekare dhe përmend Zotin derisa te kapi gjumi ose kotjas eshejtani I ka then ebu hurejres “se kush lexon ajetin kursij(bekare 255) para gjumit do të jetë I mbrotjtur nga Allahu e nuk I afrohet atij shejtani derisa te gdhije.Dhe një gjë te tillë e ka vërtetuar profeti a.s ne thënien e tij.”Megjithëse është genjeshtar ka then te vërtetën.”

Parambrotja e njëmbëdhjetë

Lexohen këto sure pas namazit te akshamit
Sure bekare 1-5 ajete e para
Ajeti 255 te sures bekare
Dhe tre ajetet e fundit te sures bekare
Të mbron nga magjia dhe xhindi I kësaj nate dhe ditës se saj ne dashtë Zoti.

Parambrotja e dymbëdhjetë

Të thuash pas namazit te sabahut ose pra namzit te akshamit
“La ilahe il-lall-llah uadehu le sherike leh lehul mulku ue lehul hamdu ue hu-ue al-la kul-li shein Kadir “100 herë sepse profeti a.s thotë /:kush thotë këtë ne ditë është sikur ka liruar 10 rober I shkruhen 100 te mira I fshihen 100 te keqija është mbrojtur prej shajtnit deri ne mbrëmje.askush nuk ka vepruar me mirë se ky përveç atij qe ia kalon këtij ne përsëritje.

Parambrotja e trembedhjete

Të thuash kur hyn ne xhami “Eudhu bilahi adhijm ue bi ueaxhilihil kerim ue sultanijihil kadim mineshj-shejtanirr-rraxhim kerkoj mbrotje te Allahu I madheruar e I nderuar ne sundimin e tij te perhershem nga shejtani I mallkuar.”
E është transmetuar nga profeti a.s se shejtani ka then kur njeriu ka then këtë lutje është I mbrojtur nga unë gjatë pjeses tjetër te ditës.

Parambrojtja e katermbedhjete

Të thuash ne mëngjes e dhe ne m,bremje bismilahi ledhi la jedurru mea ismihishejun filerdi ue la fis semai ue hu-ue semiul alim( 3 herë)
“me emrin e Allahut me te cilin nuk te demton asgjë ne toke e ne qiell e ai është degjues I dijshem.”

Parambrotja e pesembedhjete

Të thuash gjete daljes nga shtëpia Bismilahi te-uekeltu al-lall-llahi la haule ue la ku-uete il-la bil-lah” me emrin e Allahut tek Ai jam mbeshtetur s’ka ndryshim dhe fuqi pa ndihmën e Tij”
Sepse nëse ti thua këto te thuhet ty te mjaftoj ty u ruajte ti u udhezove ti e është terhequr shejtani prej teje dhe I thotë shejtanit tjetër si është puna jote me këtë njeri qe është udhezuar u mjaftua dhe u ruajt.

Parambrojtja e gjeshtembedhjete

Të thuash pas dy namazeve te sabahut dhe te akshamit”Eudhu bikelimati lahi et-tamati e leti la juxhaiuizuhune berr un ue la faxhiu min sherr-rri ma halaka ue dheree ue beree ue min sherri ma jenzilu mines-semai ue min sherri ma jenzilu mines-semai ue min sherri ma juraixhu fijha ue min sherri ma dherree fil erdi ue min sherri ma jahruxhi min ha ue min sherri fetenil lejli ue nehari ue min sherri tauarihil lejli ue nehari ila tarikunm jatruku bi hajrin ja rahmanu” Mbeshtetem ne fjalët e plot atë Allahut te cilat nuk I kap asgjë qe sundon toka dhe I cthururi nga e keqa e çdo gjeje qe ka krijuar dhe nga e keqa e çdo gjeje qe zbret nga qielli dhe nga e keqa e çdo gjeje qe ngjitet net e dhe nga e keqa e çdo gjej te krijuar ne toke dhe nga e keqa e çdo gjeje qe del prej saj dhe nga joshja e nates dhe ditës përveç vizitorit qe troket me te mirë o Meshirues.

Parambrotja e shtatembedhjete

Të thuash ne mëngjes mbrëmje “Eudhu bikelimati lahi et-tamati min gadabihi ue ikabinihi ue min sherri ibadihi ue min hamezadihi shejatini ue en jahduruni”Mbeshtem ne fjalët e plota te Allahut nga zemërimi I Tij dhe dënimi I Tij nga e keqa e krijesave te Tij nga cytjet e shejtanit dhe qe ai te me mbikqyre.

Parambrotja e tetembedhjete

Të thuash mëngjes e dhe ne mbrëmje
Allahume in-ni eudhu binexhi hike elkerin ue kelimatike et-tamati min sherri ma ente akidhunibun binasijetihi Allahume ente tekshifu elmetheme uel magreme,Allahume inehu la juzemuemu ue la juhhlefu ua deku sbhaneke ue bihamdike”
O Allah unë mbeshtem ne madheshtine tënde bujare me fjalët e tua te plota nga e keqa e asaj qe ti e merr prej balukesh.o Allah ti zbulon mëkatin dhe humbjen.o Allah me te vërtetë ushtria jote nuk shpartallohet dhe premtimi yt nuk shkelet .I lartesaur dhe I falenderuar qofsh ti o Zot.

Parambrotja e nentembedhjete

Të thuash ne mëngjes dhe ne darke
Eudhu bi uexh hi lahi adhijm eledhi la shejun eadhemu min hu ue bi kelimatihi lahi tamati eleti la ju xheuizuhune berrun ue la faxhir ue bi esmailahi elhusna kuliha ma alimtu minha ue ma lem alem min sherri ma halaka ue dheree ue beree ue mi sherri kuli-lidhi sherrin la utijktu sherrehu ue min sherri kul-li dhi sherrim ente ahidhun binasijetihi in-ne rab-bi ala siratin mustekim”
Mbeshtetm ne madheshtine Allahut tek I cili nuk ka gjë me te madhe se aid he me fjalët e plot atë tij nuk I kap ato asgjë qe sundon toka dhe I cthururi dhe me emrat e bukur te tij me ata qe I did he ata qe nuk I di nga e keqa e çdo gjeje qe ka krijuar dhe nga e keqa e çdo gjej qe ka te keqen dhe qe nuk e erpballoj te keqen e saj dhe nga e keqa e çdo të keqe Brenda saj dhe e more atë prej balukesh me te vërtetë Zoti im e di rrugën e drejtë.

Parambrotja e njezete

Të thuash ne mëngjes dhe ne mbrëmje
Tahasentu bilahi la ilahe ila hu ilahi rue ilahu kul-li shejin ue itesemtu birabij ue rasbi kul-li shejin ue teuekeltu alal haj-ji eledhi la jemutu ue stedfatu eshere bla hauli ue la kueti ila bilah hasbi Allahu ue nimel ue kil hasbirab-bi minelaibadi hasbielhakaliku nin elmakluki hasbiraziku ninel narzuku hasbi eledhi bijedihi melekutu kul-li shejin ue hue-ue juxhiru ue la juxharu alejhi hasbi Allahu la ilahe ila hu ue alejhi teuekeltu ue hu-ue rab-bil arshil adhijm”
Jam I siguruar te ALlahu tek I cili nuk ka Zot tjetër për veç Tij Ai është Zoti im dhe Zoti I çdo gjeje dhe I permbahemi me vendosmëri Zotit tim dhe Zotit te çdo gjej jam I mbeshtetur tek I gjalli I cili nuk vdes dhe kerkoj ta largoj te keqen ma ansje ndryshim dhe fuqi veçse me ndihmën e eAllahut.Me mjafton mua Zoti nga roberit me mjafton sa mbështetës I mirë është ai.Me mjafton mua Zoti nga roberit me mjafton mua krijuesi nga krijesat me mjafton mua furnizuesi nga te furnizuarit me mjafton mua Ai ne doren e te cilit ndodhen mbreterit e cedo gjeje dhe ai mbron dhe nuk kërkon mbrotje.Me Mjafton Allahu nuk ka Zot tjetër përveç Tij tek ai jam mbeshtetur Ai është Zoti I Arshit të madh.

Modele pune për zgjidhjen e lidhjes

Rastet dhe mynyrat janë te shumta por do të permendim vetëm një.
Me erdhi mua një djalosh me villain e tij I cili ishte martuar qe prej dy javësh por ai nuk kishte mundësi te kontaktonte me gruan e tij dhe shkoi tek fallxhoret dhe mashtruesit por pa dobi.Kur dëgjova se ai ka shkuar tek ata kërkova prej tij qe te pendohet me një pendim te sinqqerte dhe tu pergenjshtroje këta mashtruesa ne mynyre qe te poshterohet prijesi I tij dhe qe te sjelle dobi atij kurimi.dhe ai më tha mua pasi shkova tek ata me është shtruar vendosmeria ndaj pergenjshtrimit të tyre mashtrimit dhe dobesise se tyre.Pasi I kendova atij kuran dhe kerkovaprej tij shtatë gjethe nga sidri jeshil por nuk dhanë dobi.Atëherë mora shtatë gjethe nga pema e kafurit e pastaj I copetuam pastaj u hudhem ne ujë dhe I kendova ajetin 255 te syres bekare dhe dy suret e fundit te kuranit(Felek-Nas) pastaj I thashë qe ta pije dhe te lahet me te e veproi këtë dhe u prish magjia e tij dhe u zgjdh nyja e tij ne moment.Falenderimi I takon Allahut për çdo miresi.

Magjia e lidhjes kthehet në marrëzi

Ishte djalosh I mencur por ditën qe hyri ne gruan tij u shnderua gjendja e tij dhe u perball me magjine e lidhjes.Pastaj kjo magji u shnderrua ne magji dhe shndërrimi I rasteve po ndodhin shumë për shkak te injorances se magjistareve ndaj berjes magji.një rast injoraces se magjistarit është kur gruaja shkoi tek magjistari për ti bërë magji bashkeshortit te saj për ti neveritur të gjitha gratë me perjashtim te saj dhe net e vërtetë ndodhë kundërta.ia pergatiti asaj magjine dhe ja vendosi ajo burrit te saj ne ushqim atëherë bashkeshortit te saj iu neveriten të gjitha gratë me perjashtim te saj dhe ne te vërtetë ndodh e kundërta.ia [pergatiti asaj magjine dhe ia vendosi ajo burrit te saj ne ushqim atëherë bashkeshortit te saj iu neveriten të gjitha gratë e deri dhe gruaja e tij.dhe jo vetëm kaq por e divorcoi atë.Atëherë shkoi gruaja përsëri tek magjistari për tia zgjidhur magjine mierepo ai kishte kohe qe kishte vdekur.E rëndësishme është se djaloshi binte e rrezohej mbi fytyren e tij ecte ne atë vend dhe bertiste si I cmendur.kur iu lexua kuran ne ujë me sider e piu atë e u la dhe u sherua dhe shkoi tek familja e tij shëndoshë e mirë dhe falenderimet e takojne Allahut te vetëm e te pashok. Me shumic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Shperndaje
Shperndaje