Farzet apo ruknet e namazit

NamazFarzet apo ruknet e namazit

– Tekbiri fillestar.
– Qëndrimi në këmbë
– Leximi i ndonjë pjese të Kuranit (te disa specifikohet të lexohet Fatihaja kurse te të tjerët është vaxhib)
– Bërja e rukusë
– Ngritja nga rukuja
– Bërja e sexhdes
– Ngritja nga sexhdeja
– Qëndrimi në mes të dy sexhdeve
– Teshehudi (ulja e fundit)
– Leximi i teshehudit (te disa nuk është farz kjo)
– Leximi i salavatit mbi Muhamedin salallahu alejhi ue selem, (disa fukaha thonë se nuk është rukën)
– Dhënia e selamit
– Që lëvizjet të bëhen pa nxitim (kalimi nga njëri rukn në tjetrin), që të mundohemi të arrijmë përkushtimin, me fjalë të tjera arritja e qetësisë në namaz.dav

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Shperndaje
Shperndaje